etaxi Immo Laiho Oy

Pehmeä ja hiljainen sekä turvallinen kyyti

Ota yhteyt­tä

Liikenteestä vastaava

Lii­ken­tees­tä vas­taa­va Immo Lai­ho on toi­mi­nut tak­sin­kul­jet­ta­ja­na vuo­des­ta 2015 alkaen Tur­ku-Kaa­ri­na ja nii­den lähia­lueil­la. Pai­kal­lis­tun­te­mus ulot­tuu Vak­ka- ja Var­si­nais-Suo­mes­ta Uudel­le­maal­le. Immo Lai­hol­la on myös 35 vuo­den koke­mus rahoi­tusa­lal­ta ja asia­kas­pal­ve­lus­ta kulut­ta­ja­mark­ki­noil­la sekä laa­ja tun­te­mus eri­lais­ten yri­tys­ten palvelutarpeista.

Toimiala

Vähä­pääs­töi­sen ja pääs­töt­tö­män tak­si­lii­ken­teen harjoittaminen

Yri­tys­toi­min­nan kon­sult­ti­pal­ve­lut sekä kaik­ki muu lail­li­nen liiketoiminta.

Yrityksen autona toimii

Vähä­pääs­töi­nen ja edus­ta­va Toy­ota Cam­ry Hybrid vm. 2019.

Uudes­sa Toy­ota Cam­rys­sä hie­nos­tu­nei­suus, laa­tu ja ison seda­nin tyy­lik­kyys yhdis­ty­vät Toy­otan itse­la­taa­van hybri­din etui­hin. Tulok­se­na on ylel­li­nen auto niin ulkoa­sun kuin ajet­ta­vuu­den­kin kan­nal­ta: edis­ty­neet tek­no­lo­gia­rat­kai­sut, huip­pu­luo­kan suo­ri­tus­ky­ky, ele­gant­ti muo­toi­lu ja hie­nos­tu­neet sisä­ti­lat eivät jätä mat­kus­ta­jil­le toi­vo­mi­sen varaa. Ylel­li­nen Cam­ry Hybrid tar­jo­aa miel­lyt­tä­vän mat­ka­ko­ke­muk­sen. Toy­ota on toi­mi­nut hybri­di­tek­no­lo­gian edel­lä­kä­vi­jä­nä jo yli 20 vuo­den ajan, ja uudes­sa Cam­rys­sa suo­ri­tus­ky­ky vie­dään vie­lä­kin kor­keam­mal­le tasol­le uuden hybri­di­su­ku­pol­ven myö­tä. Uusi, teho­kas 2,5-litrainen moot­to­ri tar­jo­aa vakuut­ta­vaa voi­maa ja vään­töä, CO2-pääs­tö­jen pysyes­sä kui­ten­kin todel­la alhai­si­na. Mat­kus­ta­ja­ko­ke­muk­sen vii­meis­te­lee hybri­din hil­jai­suus sekä mat­kus­ta­mon erin­omai­nen äänenvaimennus.

Kun haluat pehmeän ja hiljaisen sekä turvallisen kyydin valitse etaxi Immo Laiho Oy.

Kun haluat pehmeän ja hiljaisen sekä turvallisen kyydin valitse etaxi Immo Laiho Oy.